ประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนา

Posted on 2 พฤษภาคม 20202 พฤษภาคม 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

ประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปจนถึงปรินิพพานดับสูญ

          เชื่อว่าหลายคนคงรู้กันดีอยู่แล้วถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยว่าเป็นมาอย่างไรซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกบวช พระองค์ก็ทรงเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนพระองค์สามารถที่จะสอนผู้คนให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งขณะนั้นสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมด 60 รูปด้วยกัน

โดยพระพุทธเจ้ามีการคาดหวังว่าพระองค์อยากจะให้ประชาชนทุกคนในโลกต่างพ้นทุกข์ไม่มีกิเลสดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้มีการเรียกให้สาวกของพระองค์ทั้ง 60 รูปให้พากันแยกย้ายออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนคนอื่นได้ทราบ

เพื่อที่ทุกคนจะได้พ้นจากกิเลสและพ้นทุกข์โดยมีการกำหนดเอาไว้ว่าพระอรหันต์ทั้ง 60 รูปนี้จะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่จะได้ เผยแผ่หลักคำสั่งสอนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนตัวพระพุทธเจ้าเองนั้นพระองค์ก็ได้มีการไปแสดงพระธรรมเทศนาให้กับประชาชนได้ฟังที่อุรุเวลาเสนานิคม

     หลังจากที่พระอรหันต์ทั้ง 60 รูปต่างก็พากันเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อไปสอนหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ประชาชนต่างก็พ้นทุกข์ทำให้คนที่ได้ฟังคำสั่งสอนหลักธรรมเทศนาต่างก็พากันเลื่อมใสศรัทธาและยกย่องชื่นชมพระพุทธศาสนากันเป็นอย่างมากทำให้มีหลายคนสนใจที่จะบวชตามรอยของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าซึ่งหลังจากที่มีคนสนใจพี่จะบวชเยอะทำให้พระพุทธเจ้าได้อนุญาตให้พระอรหันต์สามารถที่จะทำการบวชให้กับผู้คนแทนพระองค์ได้เลย

โดยวิธีการบวชนั้นใช้เป็นวิธีติสรณคมอุปสัมปทา  ซึ่งเป็นการปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนที่คอยเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คนอื่นได้รู้จักและรู้ถึงพระรัตนตรัยซึ่งพระพุทธเจ้านั้นได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมเป็นการโปรดสัตว์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นระยะเวลาถึง 45 พรรษา หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานและรู้ว่าตนเองจะต้องปรินิพพานภายในอีก 3 เดือนข้างหน้า พระองค์จึงได้เดินทางไปยังเมืองกุสินารา และพระพุทธเจ้าก็ได้ไปนิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ที่ใต้ต้นสาละ   ซึ่งถือว่าวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นคือวันเริ่มต้นของพุทธศักราชซึ่งเมื่อนับรวมตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดจนปรินิพพานนั้นพระพุทธเจ้ามีอายุรวมทั้งสิ้น 80 พรรษา

      ประวัติของพระพุทธเจ้ายังมีอีกมากมายหลายอย่างที่พระองค์ได้สั่งสอนให้คนเป็นคนดีอีกทั้งยังเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีการปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนของพระองค์ก็ยังคงมีอยู่และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีอะไรมากเลยเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนดีและไม่ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้หัดมีการใช้สติให้มากและไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแค่นี้ทุกคนก็สามารถบรรลุหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้แล้ว

 

 

 สนับสนุนโดย  ติดต่อ next88